Now Reading
Goede doelen schenking: hoe steekt het in elkaar?

Goede doelen schenking: hoe steekt het in elkaar?

Nederland kent verschillende goede doelen. Goede doelen willen hun steentje bijdragen aan de maatschappij. U kunt goede doelen helpen deze doelstelling te behalen door middel van een gift. Wat voor soorten giften zijn er en levert een gift voor u ook voordeel op?

Soorten schenkingen

Eenmalige schenking: zoals de naam al zegt, schenkt u één keer een bepaald bedrag. U kunt deze schenking jaarlijks doen of op een door u gewenst tijdstip. Bij deze schenking is er geen overeenkomst vastgelegd.

Periodieke schenking: deze schenking dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U geeft een eenzelfde bedrag jaarlijks aan een bepaalde instelling of vereniging. Hierbij maakt het niet uit of u de gift in één keer geeft of verspreidt over meerdere tijdstippen.
  • De gift dient 5 jaar achter elkaar te worden geschonken. Uiteraard bent u vrij om na deze 5 jaar de gift te beëindigen of voort te zetten.
  • Er is door u vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt.

Belastingvoordeel

U heeft bepaald aan welk goed doel u een bedrag wilt schenken. Wanneer u kiest voor een Algemene Beogende Instelling, afgekort ANBI, dan hoeft deze instelling geen schenk-of erfbelasting te betalen. Een ANBI is een goed doel dat is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het goede doel ontvangt het gehele bedrag dat u schenkt. Benieuwd welke goede doelen behoren tot de ANBI? Klik dan hier!

Hangt aan de schenking een tegenprestatie? Dan moet de ANBI schenkbelasting betalen.

Wist u dat u uit een periodieke schenking belastingvoordeel kunt verkrijgen? Voorwaarde die hieraan is gesteld is dat de schenking is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Een schenkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. Wanneer u de schenking laat vastleggen in een notariële akte is het verstandig om vooraf te informeren of het goede doel bereid is om de notariskosten te betalen.

Giftenaftrek

Eenmalige gift: voor aftrekbare giften wordt een minimumbedrag gesteld. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60,-. Onder drempelinkomen wordt verstaan: alle inkomsten uit box 1,2 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrek. Het bedrag dat boven het drempelbedrag is geschonken, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Naast een minimum geldt er ook een maximum, namelijk: het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.

Periodieke gift: u mag deze schenkingen voor 100% aftrekken van de belasting. Er wordt geen drempel- en maximumbedrag gesteld. U dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om de periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken:

  • Uw gift gaat naar een ANBI of vereniging die voldoet aan bepaalde voorwaarden.
  • De gift is vastgesteld in notariële akte of gesloten overeenkomst met de vereniging.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift.

Periodieke schenking beëindigen

In de schenkingsovereenkomst of notariële akte kan de schenker laten vastleggen wanneer de schenking aan het goede doel eindigt. Dit kan zijn wanneer de schenker of naaste overlijdt of inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid heeft. Maar ook wanneer het goede doel niet meer de ANBI-status draagt of failliet is.

Mocht na de schenking blijken dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was. Dan mag de schenker deze gift toch aftrekken. De voorwaarde die hieraan is verbonden, luidt ‘de schenker kon hiervan niet op de hoogte zijn’.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top