Now Reading
Een op vijf werkgevers: doorwerken tot 65 belangrijk

Een op vijf werkgevers: doorwerken tot 65 belangrijk

Meer dan een vijfde (22 procent) van de werkgevers geeft aan het voor de personele bezetting belangrijk te vinden dat werknemers tot hun 65ste jaar doorwerken. Doorwerken na het 65stelevensjaar wordt door 8 procent van de werkgevers belangrijk gevonden. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) die eind 2008 – begin 2009 werd uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verhoging van de arbeidsparticipatie staat hoog op de lijst van prioriteiten van de overheid, werkgevers en vakbonden. Zoveel mogelijk mensen aan het werk, uitbreiden van parttime banen en het doorwerken tot en na het 65ste levensjaar zijn belangrijke punten, hoewel sociale partners en overheid verschillen van mening of en zo ja hoe dat vorm moet krijgen.
Vooral werkgevers in de non-profit en werkgevers van grote organisaties vinden doorwerken tot 65 jaar belangrijk. Wat de sectoren betreft steken overheid en bouw er bovenuit, gevolgd door industrie, onderwijs, vervoer en communicatie en financiële instellingen. Doorwerken na het 65stelevensjaar wordt vooral door werkgevers in de financiële sector belangrijk gevonden.


VOORZIENINGEN VOOR LANGER DOORWERKEN

Iets meer dan de helft van de werkgevers in Nederland (52 procent) treft voorzieningen om langer doorwerken (tot en/of na 65) mogelijk te maken. Vooral de zogenoemde ‘ontziemaatregelen’ zijn populair: maatregelen die worden getroffen om oudere werknemers te ontzien. Ruim 40 procent van de werkgevers geeft oudere werknemers extra vrije dagen. Iets meer dan een kwart van de werkgevers biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een deeltijd-VUT of deeltijdpensioen. Ook de kortere werkweek is relatief populair (24 procent).

Tien tot vijftien procent van de werkgevers heeft maatregelen genomen op het gebied van taakverlichting of – aanpassing, werktijdaanpassing, vrijstelling van onregelmatige diensten of van overwerk. Een teruggang in functie en/of salaris wordt vrijwel niet door de werkgevers genoemd als maatregel om werknemers langer door te laten werken. Ook het stimuleren van ouderen tot scholing of cursusdeelname wordt niet vaak genoemd.

 

TECHNISCHE TOELICHTING
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een nieuw periodiek onderzoek in Nederland naar het arbeidsbeleid van zo’n 5000 Nederlandse bedrijven en instellingen. De informatie is bedoeld voor beleidsmakers bij de overheid, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties en afzonderlijke bedrijven, voor de wetenschap en voor overige HRM- en Arbo-professionals. De WEA geeft niet alleen een algemeen beeld van de Nederlandse situatie, maar stelt sectoren en bedrijven ook in staat zich met elkaar te vergelijken. Dit is de eerste meting van de WEA. Op basis van nog komende metingen wordt het mogelijk ontwikkelingen te signaleren. De WEA is onderdeel van het Meerjarenprogramma Innovatie van Arbeid (2007-2010) van TNO. De WEA wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van SZW.

Lees ook
werklozen

In een brochure staan resultaten over een aantal specifieke thema’s uit de WEA beschreven. Naast doorwerken tot 65 jaar en daarna zijn dat onder meer de thema’s arbo, arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties, participatie, competenties, kwetsbare groepen en sociale innovatie. Deze brochure is te downloaden op www.tno.nl/wea. Onderzoekstechnische informatie over de WEA staat beschreven in een methodologisch onderzoeksrapport, dat eveneens is te downloaden of te bestellen via de website.

Overige resultaten van de WEA zullen worden gepresenteerd in tijdschriftartikelen en onderzoeksrapporten en in de Arbobalans 2009, die in het najaar zal verschijnen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top