Now Reading
Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

Bevolkingsgroei
De Nederlandse bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners, tot bijna 17,6 miljoen. De groei was 50 duizend hoger dan de toename van het aantal inwoners in 2020. Er kwamen meer immigranten naar Nederland, terwijl minder mensen het land verlieten. Er overleden ongeveer net zo veel mensen als in 2020, maar er werden meer kinderen geboren. Dat blijkt uit de meest recente ramingen van het CBS.
In 2020 halveerde de bevolkingsgroei nog ten opzichte van 2019: de groei door buitenlandse migratie was lager, en er kwamen geen inwoners bij door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). In 2021 trok de bevolkingsgroei weer aan. De bevolkingsgroei in 2021 zal naar verwachting lager uitkomen dan in 2019 (125 duizend), maar hoger dan in de jaren daarvoor (rond 100 duizend). De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.bevolkingsontwikkeling

Sterfte relatief hoog, meer kinderen geboren

Het aantal mensen dat overleed was in 2021 opnieuw relatief hoog, met naar verwachting ruim 168 duizend overledenen. Sinds begin augustus ligt de sterfte boven de verwachte sterfte, en ook aan het begin van het jaar – tijdens de derde golf van de coronapandemie – overleden meer mensen dan verwacht voor die periode.
Er werden meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. Sinds 2013 worden er jaarlijks rond de 170 duizend kinderen geboren, in 2021 zijn dit er naar verwachting bijna 180 duizend. Vanaf februari worden er elke maand meer kinderen geboren dan in dezelfde maand van 2020. Door het hogere geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking in 2021 naar verwachting met ruim 11 duizend inwoners door natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte en geboorte elkaar nog in evenwicht.

levend-geboren-kinderen

Meer immigranten, minder emigranten

In 2021 vestigden zich volgens de laatste raming ruim 245 duizend immigranten in Nederland, 38 duizend meer dan in 2020. Dit aantal is vergelijkbaar met 2018 (244 duizend), maar lager dan in piekjaar 2019 (269 duizend). Omdat er in 2021 minder mensen uit Nederland emigreerden (139 duizend, tegen 153 duizend in 2020), is het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) wel bijna gelijk aan dat van 2019. Naar verwachting komen er per saldo bijna 107 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, in 2020 waren dat er 68,4 duizend.

Sinds 2005 neemt het aantal immigranten jaarlijks toe. Omdat een deel van de immigranten het land weer verlaat, nam ook het aantal emigranten toe. In 2020 vestigden zich minder mensen vanuit het buitenland, waardoor er in 2021 ook minder mensen vertrokken. De immigranten die wel kwamen vertrokken ook minder snel.

migratie

See Also

Minder Nederlandse immigranten

Uit alle werelddelen vestigden zich in 2021 per saldo meer buitenlandse migranten in Nederland dan in 2020, maar het aantal Nederlandse migranten nam af. Tot 1 december vertrokken 3,2 duizend meer inwoners met een Nederlandse achtergrond dan er terugkeerden. Vooral het aantal immigranten was lager: 17,6 duizend, tegenover rond 23,5 duizend in de jaren voor 2021. Na het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 nam het aantal immigranten nog toe, terwijl het aantal emigranten afnam. Daardoor was het migratiesaldo van deze groep in 2020 positief, terwijl dit in voorgaande jaren meestal negatief was.
In 2021 nam het aantal Nederlandse emigranten weer toe, al bleef dit aantal nog achter ten opzichte van de jaren voorafgaand aan de coronacrisis.

migratiesaldo-naar-migra

Helft immigranten uit Europese landen

Ongeveer de helft van de mensen die er in 2021 per saldo bij kwamen door buitenlandse migratie, heeft een Europese achtergrond. Ruim een kwart van de migranten heeft een Aziatische achtergrond. Tot 1 december was het migratiesaldo van deze groepen weer groter dan in dezelfde periode van pre-coronajaar 2019. Onder migranten uit Afrika, Amerika en Oceanië was het migratiesaldo tot 1 december 2021 lager dan in 2019.

Bronnen

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top