Now Reading
Arbeidsmarktpositie ouderen is verslechterd

Arbeidsmarktpositie ouderen is verslechterd

Voor oudere werkzoekenden is het moeilijk om aan een nieuwe baan te komen. Uit UWV-onderzoek blijkt dat de kans op werkhervatting sterk afneemt naarmate de leeftijd vordert, ook wanneer bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken zoals het gemiddeld lagere opleidingsniveau van oudere werkzoekenden. De uitstroomkans voor ouderen is laag.

Maar ook de instroomkant draagt bij aan de verslechterde arbeidsmarktpositie van oudere werk- zoekenden. Dit komt door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Steeds meer ouderen werken namelijk door. In 2001 werkten in de provincie Limburg bijvoorbeeld 27% van de mensen tussen de 55 en 65 jaar, terwijl dit tien jaar later 47% is. Wanneer de kans om de baan te verliezen gelijk blijft, neemt logischerwijs het aantal nieuwe, oudere werklozen toe. Dus door vergrijzing van de beroepsbevolking neemt de instroom van oudere werklozen toe.

In onderstaande afbeelding is te zien dat de arbeidsmarktpositie van ouderen is verslechterd. Afge- lopen twee jaar is in de provincie Limburg het aantal niet-werkende werkzoekenden onder de 50 jaar met 12% gedaald. Het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder is in deze periode echter veel minder gedaald, namelijk met 6%. In zowel Zuid-Limburg als Noord- en Mid- den-Limburg is telkens de ontwikkeling van het aantal oudere werkzoekenden ongunstiger dan de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden onder de 50 jaar. Wel is het zo dat ook oudere werk- zoekenden profiteren wanneer de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gunstiger zijn. In Limburg is het aantal nww sterker gedaald dan landelijk. Ook de ontwikkeling van het aantal oudere werkzoe- kenden in Limburg is gunstiger dan landelijk.

In de eerste helft van 2012 is de economie weer licht gegroeid. Wanneer dit doorzet komen er welllicht nog meer kansen voor oudere werkzoekenden.

See Also
De voordelen van doorwerken na je pensioen

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top